אייקון מכרז פומבי מספר 2023/20

מכרז פומבי מספר 2023/20

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > מכרז פומבי מספר 2023/20

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר  2023/20 לביצוע עבודות הקמת בניין המדע והטכנולוגיה בקמפוס המכללה באשקלון.

 

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: https://bit.ly/3gwHIlt
  2. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון בתאריך 3/8/20 בשעה 10:00, השתתפות המציע בסיור הינה חובה.
  3. דמי השתתפות במכרז הינם  בסך של  10,000 ₪. 
  1. מציע אשר ישלם את דמי ההשתתפות יקבל עותק פיזי של מסמכי המכרז לרבות התוכניות ודיסק און קי וזאת החל מיום 19.7.20.
  2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום 20/8/20 בשעה 12:00.
  3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 1/9/20 בשעה 12:00.
  4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
  5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים. באחריות המציע להתעדכן, מעת לעת, בעדכונים באתר האינטרנט בכתובת דלעיל.

וועדת המכרזים

המכללה האקדמית אשקלון

 

הזמנה להציע הצעות

מסמך ד 1 – כתב כמויות ומחירים לביצוע עבודות הבינוי

מסמך ד 2 – כתב כמויות ומחירים לביצוע עבודות תשתיות

מסמך ד 3 – אבני דרך לתשלום

מסמך ה – רשימת תוכניות

מפרט טכני מיוחד

מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות מתקני חשמל

טופס מספר 10- רישום ההנחה או התוספת לכל פרק

פרוטוקול מסיור קבלנים מיום 3.8.20

רשימת המשתתפים בסיור הקבלנים מיום 3.8.20

מצגת בניין המדע והטכנולוגיה

שאלות הבהרה מס 1

מסמך ד- 1 בקובץ SKN

מסמך ד- 2 בקובץ SKN

הבהרות השלמות ותיקונים

דפי תיקון למסמך ד-1 עמודים 8 עד 10

מענה לשאלות הבהרה

עדכון מספר 2- מיזוג אויר

שאלות הבהרה מס' 3

תכנית אדריכלות בתלת מימד

 

תכניות למכרז:

תנועה וחניות

תאורה

קונסטרוקציה

פיתוח

מתקני תברואה

מזוג אויר

חשמל ותקשורת

אדריכלות

תיאום מערכות

מעליות

AAC Version 2.9